Witamy na stronie eSpozywczy.pl
ZAKUPY SPOŻYWCZE ONLINE Z DOSTAWĄ DO DOMU w CAŁEJ POLSCE Infolinia : 533-505-840

ZAPRASZAMY również do zapoznania się z ofertami na naszej stronie w kategoriach: NIERUCHOMOŚCI , KOREPETYCJE MATEMATYKA , KOREPETYCJE JĘZYK ANGIELSKI, REMONTY MIESZKAŃ I DOMÓW
...jest pusty
Strona głównaRegulamin

Regulamin


  Regulamin sklepu espozywczy.pl

  ważny od 01 października 2020r.

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


  1. Sklep Internetowy na tej stronie prowadzi Usługodawca  espozywczy.pl   Sp. z.o.o z siedzibą w Stargardzie, adres: Pierwszej Brygady 35 , 73-110 Stargard wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000854930, REGON: 386770724; NIP: 8542432295;


  2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną, umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Towarami Sprzedających oraz Produktami innymi niż Towar, w tym z cenami i dostępnością Produktów, zawarcie Umowy Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczanie Treści na zasadach określonych w Regulaminie. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.


  3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych:
  - przeglądarka internetowa Edge, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari, z włączoną obsługą appletów Java, Java Script i cookies,
  - minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pixeli.


  4. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.


  II. DEFINICJE


  Poniższym wyrażeniom użytym w Regulaminie zostały przypisane następujące znaczenia:

  1. Dostawa Towaru - transport Towaru w miejsce wskazane przez Użytkownika. Warunki Dostawy Towaru znajdują się w zakładce Czas, płatność i koszt dostawy;


  2. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych koniecznych do autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji;


  3. Infolinia - centrum telefonicznej obsługi Użytkownika, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym w Sklepie Internetowym, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o Produktach oraz złożyć Zamówienie;


  4. Klauzule - zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie tzw. checkboxów na stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „Zamawiam bez rejestracji” albo poprzez Infolinię;


  5. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym nabywająca Towar lub korzystająca z Usługi, usług w ramach Produktów innych niż Towar, dla celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;


  6. Konto - zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących  Użytkownika oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży, umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar lub zamieszczać Treści;


  7. Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik wybiera Produkty w celu złożenia Zamówienia;


  8. Kupujący - Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży;

  11. Login - adres e-mail Użytkownika używany podczas rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;


  12. Nowe Zamówienie - wiadomość elektroniczna automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem konsultanta Infolinii, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towar, miejsce odbioru lub Dostawy Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce ich świadczenia, oraz formę płatności ceny za Produkt;


  13. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży;


  14. Polityka Prywatności - zasady dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;


  15. Potwierdzenie Zamówienia - wiadomość e-mail wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika ( w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym lub podał konsultantowi Infolinii ) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;

  16. Produkt - Towar, Dostawa Towaru, inne usługi dostępne w ofercie Sklepu Internetowego, świadczone przez Sprzedającego;


  17. Regulamin - niniejszy regulamin sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami);


  18. Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;


  19. Sklep Internetowy - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www. espozywczy.pl , za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Produkcie i jego dostępności oraz kupić Towar u Sprzedającego, lub zlecić świadczenie usługi w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczać Treści na zasadach określonych w Regulaminie;


  20. Sprzedający – Usługodawca, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży;


  21. Towar - rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego;


  22. Treść - komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Sklepie Internetowym;

  23. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Infolinii pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 oprawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827 ze zmianami. Doręczenie przez Sprzedającego Użytkownikowi (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umów Sprzedaży. Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosuje się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej;


  24. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nie odpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) umożliwiająca wybór i zakup Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, jak również zamieszczenie Treści w Sklepie Internetowym, lub - jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę za pomocą Klauzul - usługa dostarczania Użytkownikowi Newsletter;


  25. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy lub Sprzedających, wysyłane Użytkownikowi drogą elektroniczną, przez lub w imieniu Usługodawcy lub Sprzedających;


  26. Usługodawca - firma

  espozywczy.pl   Sp. z o.o
  ul. Pierwszej Brygady 35
  73-110 Stargard
  KRS 0000854930
  NIP 854-243-22-95
  REGON 386770724


  27. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;


  28. Zamówienie - deklaracja woli zakupu Towaru, lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towaru uzewnętrzniona przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży lub zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Produkt.


  III. ZAWARCIE UMOWY


  1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającemu możliwość zdalnej prezentacji Produktów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Towarów oraz innych umów w zakresie Produktów innych niż Towar.


  2. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Towaru. Wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się  od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego będących Konsumentami.

  3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki oraz inne informacje znajdujące się w Sklepie Internetowym, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.   IV. KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


  1. Rejestracja konta wymaga zdalnego wypełnienia odpowiedniego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Użytkownika, adres poczty e-mail Użytkownika, jego numer telefonu oraz kod pocztowy Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Login oraz Hasło. Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu i Polityki Prywatności. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta oraz w celu realizacji Zamówień oraz zgoda na przekazywanie przez Usługodawcę osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego i Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację Konta.


  2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, zgodnie z pkt. IV.9, poniżej jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą umowy oświadczenie Usług.


  3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.


  4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towaru od Sprzedającego, zlecenia usług w ramach Produktów innych niż Towar oraz możliwość zamieszczania Treści jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika, nie częściej niż dwa razy w tygodniu.


  5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oświadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży oraz umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.


  6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.


  7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego, do którego Użytkownik skierował Zamówienie lub z którym zawarł Umowę Sprzedaży. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Towaru w celu realizacji Zamówienia.


  8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedających, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika, z zastrzeżeniem pkt. VIII Regulaminu.


  9. Zamówienia telefoniczne - złożone poprzez kontakt Użytkownika z Infolinią. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać konsultantowi Infolinii swoje dane osobowe oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności . Sprzedający w oparciu o te dane prześle Użytkownikowi na podany adres e-mail, wiadomość elektroniczną z treścią zawartego zamówienia. 

  10. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, bez rejestracji, telefonicznie), zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny - w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.  V. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA


  I. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób:


  1. przez Konto - po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła, lub

  2. z wykorzystaniem opcji "Zamawiam bez rejestracji” - tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności, lub


  3. telefonicznie - poprzez kontakt z Infolinią. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest podać konsultantowi Infolinii swoje dane osobowe w zakresie odpowiadającym przewidzianemu dla Zamówień składanych w Sklepie internetowym oraz zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności . Usługodawca w oparciu o te dane, prześle Użytkownikowi na podany adres e-mail wiadomość elektroniczną z treścią zamówienia.


  4. W przypadku gdy za pośrednictwem Infolinii, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem będącym Konsumentem w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, informuje go o tym celu, jak również podaje dane identyfikujące Usługodawcę oraz dane osoby w imieniu, której telefonuje.


  5. W przypadku składania Zamówienia za pośrednictwem Infolinii, Usługodawca podaje Użytkownikowi, będącego Konsumentem informacje dotyczące:

  a) głównych cech świadczenia Sprzedającego;
  b) oznaczenia Sprzedającego;
  c) łącznej ceny za Towary oraz opłaty za Dostawę Towaru;
  d) prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży;
  e) czas trwania Umowy Sprzedaży – na okres jej wykonania.

  6. Informacja o głównych cechach, cenie, dostępności Produktu wyświetlają się w Sklepie Internetowym.


  7. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji Sklepu Internetowego oraz w razie jego awarii. 


  8. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego lub kontakt z Infolinią:


  a) wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, lub Produkt inny niż Towar, poprzez dodanie go do Koszyka;
  b) wybiera sposób dostawy Towaru z listy dostępnej w Sklepie Internetowym, albo wybiera miejsce Dostawy Towarów lub miejsce świadczenia usług i wybiera dostępny dla danego Towaru sposób Dostawy Towaru. Cena i termin Dostawy Towaru do miejsca wskazanego przez Użytkownika, lub miejsca świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar są wskazane przy Produkcie;
  c) wybiera sposób płatności dostępny w Sklepie Internetowym lub w sposób dostępny u Sprzedającego w razie wyboru odbioru u Sprzedającego;
  d) weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce odbioru, świadczenia Produktu lub Dostawy Towaru, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Towaru oraz formę płatności;
  e) potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności oraz jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;
  f) Zaznacza opcję „Zamawiam”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty, albo potwierdza, że wie, że złożenie Zamówienia konsultantowi Infolinii wiąże się z obowiązkiem zapłaty.


  9. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia, w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - Dostawa do domu, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny -  w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.


  10. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia, w przypadku wskazania jako miejsce odbioru - odbiór w sklepie, zobowiązany jest podać następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny -  w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość.


  11. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone poprzez wiadomość e-mail. Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie generuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy.


  12. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. W szczególności warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towaru w magazynie Sprzedającego.


  13. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar.

   
  14. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą e-mail lub telefonicznie): a) poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości;  b) zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. 


  15. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru Towarów, lub Dostawy Towaru na adres, lub miejscu świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika Potwierdzenie Zamówienia.


  16. W przypadku Zamówienia złożonego za pośrednictwem Infolinii, po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia, Użytkownik będący Konsumentem powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie Użytkownika o zawarciu Umowy Sprzedaży, pocztą lub pocztą e-mail. W takim wypadku, Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą doręczenia Sprzedającemu oświadczenia Użytkownika o zawarciu Umowy Sprzedaży.


  17. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul, w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży, jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia.

  18. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera mocy wiążącej, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail z potwierdzeniem zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania do Umów Sprzedaży zawartych za pośrednictwem Infolinii, do których to umów ma zastosowanie tryb zawierania Umów Sprzedaży opisany  powyżej.


  19. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia lub jego modyfikacji.


  20. Użytkownik będzie informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia.

  21. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online lub przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu 3 dni kalendarzowych, po dniu w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.


  22. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność w formie rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, niezbędnego do uzyskania finansowania w postaci rat, udzielanych za pośrednictwem Internetu, najpóźniej w przeciągu 3 dni kalendarzowych, po dniu w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.
  VI. PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO


  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego.


  2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.   VII. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA


  1. Użytkownik zobowiązany jest do: a) korzystania z Usług w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu Internetowego; b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem; c) korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności; d)niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.


  2. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie albo Polityce Prywatności.


  3. Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.


  4. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma możliwość wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.


  5. Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usługi funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać pod numerem Infolinii lub wysyłając wiadomość e-mail.

  6. Użytkownik Sklepu Internetowego zobowiązuje się, iż nie będzie:
  a) naruszał Regulaminu Sklepu Internetowego;
  b) podawał błędnych danych lub naruszających prawa osób trzecich;
  c) naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników;
  d) dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
  e) W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem 14 okresu wypowiedzenia.   VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

  1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni kalendarzowych. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu.


  2. Użytkownik może wykonać wskazane w pkt. 1 powyżej prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres Usługodawcy.

  3. W przypadku odstąpienia od umowy oświadczenie Usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

  Odstąpienia od umowy – zwroty  Informacje przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

  Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt zwrotu.

  Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu każdego towaru, w tym również koszty zwrotu w przypadku gdy towar, ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, czyli wówczas gdy koszt odesłania jest wyższy, niż zwykła paczka pocztowa.  Jak mogę zgłosić odstąpienie od umowy zawartej na odległość?

  Możesz wybrać najwygodniejszą dla siebie formę

  1. Zgłoś odstąpienie w sklepie internetowym, korzystając z poniższego formularza zwrotu i postępuj zgodnie z wytycznymi, jakie otrzymasz na swój e-maila albo skontaktuj się z nami telefonicznie.
  2. Wypełnij formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - możesz skorzystać z naszego wzoru lub użyć własnego - i wyślij go do nas wraz z towarem lub w formie elektronicznej.

  Gdzie zwrócić towar w ramach odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

  Wybierz najwygodniejszą dla siebie formę

  1. Zapakuj towar, zabezpiecz przesyłkę przez uszkodzeniami w transporcie i odeślij go do nas, wraz z formularzem zwrotu.

  W jakiej sytuacji nie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość?

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy:

  1. Dotyczącej towaru będącego rzeczą nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Konsumenta lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. Dotyczącej towaru dostarczanego w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. depilatory, strzyżarki, suszarki, prostownice, golarki itp.).
  3. Której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zapieczętowanym opakowaniu jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. gry komputerowe, oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.).
  4. Dotyczącej świadczenia usługi dodatkowej, jeżeli sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utarci prawo do odstąpienia od umowy.


  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotom nie będącym Konsumentami (np. jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki, instytucje, itd.).  Formularz odstąpienia od umowy

  .....................................................

  .....................................................

  .....................................................

  Dane Klienta:

  espozywczy.pl  Sp. z o.o
  ul.Pierwszej Brygady 35 
  73-110 Stargard


  Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od umowy sprzedaży następujących towarów/ świadczenia następującej usługi (*):

  Data zamówienia:

  Data odbioru towaru:

  Imię i nazwisko / Nazwa / konsumenta (-ów) (*):

  Adres konsumenta (-ów):

  Proszę o zwrot zapłaconej ceny towaru wraz z poniesionymi przeze mnie/nas (*) kosztami dostawy towaru na niniejszy numer rachunku bankowego

  / w następujący sposób (*):

  Podpis konsumenta (-ów) (podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej, w wersji elektronicznej nie jest potrzebny):

  Miejscowość, data:  *niepotrzebne proszę skreślić

  IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca - dane firmy znajdują się w Postanowieniach Ogólnych regulaminu w punkcie 1 - w dalszej części zwanym „Administratorem”. 

  2.Dane Kupującego mogą zostać udostępnione firmom współpracującym z Usługodawcą, w szczególności w zakresie obejmującym dane zawarte w formularzu koszyka zakupowego, w celu i zakresie koniecznym do realizacji zakupów. Udostępnienie danych osobowych Kupującego odbywa się na podstawie wyrażonej przez niego zgody poprzez wyraźne działanie potwierdzające tj. złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”).

  3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail Usługodawcy.

  4.Dane osobowe Użytkownika oraz Kupującego mogą być przetwarzane na podstawie:

  a) niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), odrębnie dla celu:

  • realizacji zakupów - składania zamówień
  • rejestracji konta Klienta 

  b) obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;

  c) zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:

  • wyboru preferowanej formy przekazywania informacji  marketingowych;
  • zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty z rabatami i promocjami;

  d) prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:

  • marketingu produktów i usług dostępnych u Usługodawcy, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych;
  • przeprowadzania badania opinii Klienta, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
  • kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na jego pytania;
  • dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

  e) obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.

  5. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in.: firmom świadczącym usługi kurierskie oraz świadczącym usługi związane z prowadzeniem badań jakościowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem.

  6. Dane zebrane w celu rejestracji konta Klienta albo realizacji zakupów, będą przetwarzane przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta. Dane osobowe będą przetwarzane również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. 

  7. Administrator może wcześniej przestać przetwarzać dane osobowe, przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jeśli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

  8. Kupujący i Użytkownik mają prawo do:

  a) dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia ich przetwarzania;

  b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

  c) w przypadku, w którym podstawą przetwarzania jest przekazana zgoda, w związku z jej dobrowolnością, możesz ją w każdym momencie wycofać. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność przetwarzania z prawem, dokonanego przed jej wycofaniem;

  d) przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody.

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem, niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

  10. W celu realizacji swoich uprawnień skontaktuj się z Administratorem, poprzez e-mail podany na stronie.

  11. Jeżeli Użytkownik, Kupujący lub osoba trzecia uzna, że Administrator naruszył swoim działaniem przepisy ochrony danych osobowych, przysługuje mu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na takie działanie Administratora. 

  13.Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze Strony Sklepu Internetowego Użytkownik lub Kupujący akceptuje, że w urządzeniu końcowym zostaną zainstalowane pliki cookies, które umożliwiają Usługodawcy świadczenie usług. Więcej informacji na temat stosowania plików cookies przez Usługodawcę na Stronie Sklepu można znaleźć w Polityce Prywatności oraz Polityce Cookies.  X. TREŚCI

  1. Użytkownik, który podał swoje imię i adres poczty e-mail może zamieszczać Treści w Sklepie Internetowym.

  2.Jeżeli Treści zamieszczone przez Użytkownika w Sklepie Internetowym stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zmianami), Użytkownik dobrowolnie zamieszczając Treści w Sklepie Internetowym z chwilą ich ustalenia udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania przez Usługodawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Sklepie Internetowym. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych:

  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Sklep Internetowy nie stanowi forum udostępnianego powszechnie w celu publikacji dowolnych treści, lecz służy wymianie rzeczowych i zgodnych z prawem oraz dobrymi obyczajami informacji, w tym opinii i ocen, dotyczących Produktów. W związku z powyższym - korzystając ze Sklepu Internetowego poprzez zamieszczanie Treści - Użytkownik godzi się na ograniczenie swobody jego wypowiedzi  oraz przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Treści których zamieszczanie jest dozwolone:

  • mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 1993 Nr 47, poz. 211 z ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171,poz. 1206 ze zmianami),
  • nie naruszają praw autorskich osób trzecich, w szczególności nie stanowią plagiatu innych utworów, a Użytkownik musi być ich jedynym autorem,
  • nie zawierają adresów e-mailowych, adresów do stron internetowych, numerów komunikatorów, cen produktów itp.,
  • nie zawierają słów wulgarnych,
  • nie mają charakteru obraźliwego lub stanowiącego groźbę,
  • nie naruszają dóbr osobistych osób fizycznych, ani prawnych, ani też dobrych obyczajów,
  • nie stoją w sprzeczności z Regulaminem i Polityką Prywatności.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub niepublikowania Treści w przypadku ich niezgodności z Regulaminem i Polityką Prywatności lub przepisami prawa. Usługodawca może również przekazać pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników - autorów Treści sądom, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.  XI. PRAWA AUTORSKIE

  1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie ,przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

  2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi nie wyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.

  3. Licencja, o której mowa w pkt. 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.

  4. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub dokumentów ze strony internetowej Sklepu Internetowego, wyłącznie do własnego użytku, niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

  XII. POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

  1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się na stronie: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego.

  2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.

  3. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

  4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.

  5. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów oraz w pełni ją akceptuje i zobowiązuje się do jej przestrzegania.

  7. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku.

  8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2020r.


  Zakupy spożywcze online z dostawą do domu , Nieruchomości ,


  Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Augustów, Nieruchomości Augustów, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Aleksandrów Łódzki, Nieruchomości Aleksandrów Łódzki, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Andrychów, Nieruchomości Andrychów, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Aleksandrów Kujawski, Nieruchomości Aleksandrów Kujawski, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Alwernia, Nieruchomości Alwernia, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Annopol, Nieruchomości Annopol, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bydgoszcz, Nieruchomości Bydgoszcz, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Białystok, Nieruchomości Białystok, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bielsko-Biała, Nieruchomości Bielsko Biała , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bytom, Nieruchomości Bytom , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bełchatów, Nieruchomości Bełchatów , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Biała Podlaska, Nieruchomości Biała Podlaska , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Będzin, Nieruchomości Będzin , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bolesławiec, Nieruchomości Bolesławiec , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Brzeg, Nieruchomości Brzeg, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bielawa, Nieruchomości Bielawa, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bochnia, Nieruchomości Bochnia, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Brodnica, Nieruchomości Brodnica , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Biłgoraj, Nieruchomości Biłgoraj , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bielsk Podlaski, Nieruchomości Bielsk Podlaski, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Białogard, Nieruchomości Białogard, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bartoszyce, Nieruchomości Bartoszyce , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bieruń, Nieruchomości Bieruń, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bogatynia, Nieruchomości Bogatynia, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Braniewo, Nieruchomości Braniewo, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bytów, Nieruchomości Bytów, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Brzesko, Nieruchomości Brzesko , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Busko-Zdrój, Nieruchomości Busko-Zdrój , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Boguszów-Gorce, Nieruchomości Boguszów-Gorce , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Barlinek, Nieruchomości Barlinek, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Brwinów, Nieruchomości Brwinów, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Brzeziny, Nieruchomości Brzeziny , Zakupy z dostawą do domu Brzeg Dolny, Nieruchomości Brzeg Dolny Zakupy z dostawą do domu Brzeszcze, Nieruchomości Brzeszcze , Zakupy z dostawą do domu Biskupiec, Nieruchomości Biskupiec, Zakupy z dostawą do domu Bukowno, Nieruchomości Bukowno, Zakupy z dostawą do domu Bystrzyca Kłodzka, Nieruchomości Bystrzyca Kłodzka, Zakupy z dostawą do domu Blachownia, Nieruchomości Blachowania, Zakupy z dostawą do domu Barczewo, Nieruchomości Barczewo, Zakupy z dostawą do domu Barcin, Nieruchomości Barcin, Zakupy z dostawą do domu Brzozów, Nieruchomości Brzozów, Zakupy z dostawą do domu Białobrzegi, Nieruchomości Białobrzegi, Zakupy z dostawą do domu Bełżyce, Nieruchomości Bełżyce, Zakupy z dostawą do domu Boguchwała, Nieruchomości Boguchwała, Zakupy z dostawą do domu Buk, Nieruchomości Buk, Zakupy z dostawą do domu Brusy, Nieruchomości Brusy, Zakupy z dostawą do domu Borne Sulinowo, Nieruchomości Borne Sulinowo Zakupy spożywcze online Bolków, Nieruchomości Bolków, Zakupy spożywcze online Bychawa, Nieruchomości Bychawa, Zakupy spożywcze online Bierutów, Nieruchomości Bierutów, Zakupy spożywcze online Brześć Kujawski , Nieruchomości Brześć Kujawski, Zakupy spożywcze online Biecz, Nieruchomości Biecz, Zakupy spożywcze online Bytom Odrzański, Nieruchomości Bytom Odrzański, Zakupy spożywcze online Biała Piska, Nieruchomości Biała Piska, Zakupy spożywcze online Bobolice, Nieruchomości Bobolice, Zakupy spożywcze online Babimost, Nieruchomości Babimost, Zakupy spożywcze online Brańsk, Nieruchomości Brańsk, Zakupy spożywcze online Barwice, Nieruchomości Barwice, Zakupy spożywcze online Byczyna, Nieruchomości Byczyna, Zakupy spożywcze online Biała Rawska, Nieruchomości Biała Rawska, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bobowa, Nieruchomości Bobowo, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bojanowo, Nieruchomości Bojanowo, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Baborów, Nieruchomości Baborów, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Brzostek, Nieruchomości Brzostek, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bardo, Nieruchomości Bardo, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Borek Wielkopolski, Nieruchomości Borek Wielkopolski, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Biała, Nieruchomości Biała, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bisztynek, Nieruchomości Bisztynek , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bodzentyn, Nieruchomości Bodzentyn, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Biały Bór, Nieruchomości Biały Bór, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Błażowa, Nieruchomości Błażowa, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Błaszki, Nieruchomości Błaszki, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Brok, Nieruchomości Brok, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Bieżuń, Nieruchomości Bieżuń, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Baranów Sandomierski, Nieruchomości Baranów Sandomierski, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Częstochowa, Nieruchomości Częstochowa, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Chorzów, Nieruchomości Chorzów, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Chełm, Nieruchomości Chełm, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Ciechanów, Nieruchomości Ciechanów, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Chojnice, Nieruchomości Chojnice, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Chrzanów, Nieruchomości Chrzanów, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Czechowice-Dziedzice, Nieruchomości Czechowice-Dziedzice, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Cieszyn, Nieruchomości Cieszyn, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Czeladź, Nieruchomości Czeladź Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Czerwionka-Leszczyny, Nieruchomości Czerwionka-Leszczyny, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Chełmno, Nieruchomości Chełmno , Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Chodzież , Nieruchomości Chodzież, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Choszczno, Nieruchomości Choszczno, zakupy z dostawą do domu Chełmża, Nieruchomości Chełmża, zakupy z dostawą do domu Człuchów, Nieruchomości Człuchów, zakupy z dostawą do domu Chojnów, Nieruchomości Chojnów, zakupy z dostawą do domu Czarnków, Nieruchomości Czarnków, zakupy z dostawą do domu Ciechocinek, Nieruchomości Ciechocinek, zakupy z dostawą do domu Czersk, Nieruchomości Czersk, zakupy z dostawą do domu Czarna Białostocka, Nieruchomości Czarna Białostocka, zakupy z dostawą do domu Chełmek, Nieruchomości Chełmek, zakupy z dostawą do domu Chocianów, Nieruchomości Chocianów , zakupy z dostawą do domu Chojna, Nieruchomości Chojna, zakupy z dostawą do domu Czaplinek, Nieruchomości Czaplinek, zakupy z dostawą do domu Czarne, Nieruchomości Czarne, zakupy z dostawą do domu Choroszcz, Nieruchomości Choroszcz, zakupy z dostawą do domu Czempiń, Nieruchomości Czempiń, zakupy z dostawą do domu Ciechanowiec, Nieruchomości Ciechanowiec , zakupy z dostawą do domu Chęciny, Nieruchomości Chęciny, zakupy z dostawą do domu Czerwieńsk, Nieruchomości Czerwieńsk, zakupy z dostawą do domu Chmielnik, Nieruchomości Chmielnik, zakupy z dostawą do domu Chociwel, Nieruchomości Chociwel , zakupy z dostawą do domu Chorzele, Nieruchomości Chorzele zakupy z dostawą do domu Czarna Woda, Nieruchomości Czarna Woda, zakupy z dostawą do domu Cybinka, Nieruchomości Cybinka, zakupy z dostawą do domu Czerniejewo, Nieruchomości Czerniejewo, zakupy z dostawą do domu Czyżew , Nieruchomości Czyżew, zakupy z dostawą do domu Ciężkowice , Nieruchomości Ciężkowice, zakupy z dostawą do domu Czchów , Nieruchomości Czchów, zakupy z dostawą do domu Człopa , Nieruchomości Człopa, zakupy z dostawą do domu Cieszanów , Nieruchomości Cieszanów, zakupy z dostawą do domu Chodecz , Nieruchomości Chodecz, zakupy z dostawą do domu Chocz , Nieruchomości Chocz, zakupy z dostawą do domu Cedynia , Nieruchomości Cedynia, zakupy z dostawą do domu Ćmielów , Nieruchomości Ćmielów, zakupy z dostawą do domu Dąbrowa Górnicza , Nieruchomości Dąbrowa Górnicza zakupy z dostawą do domu Dębica , Nieruchomości Dębica, zakupy z dostawą do domu Dzierżoniów , Nieruchomości Dzierżoniów, zakupy z dostawą do domu Działdowo , Nieruchomości Działdowo, zakupy z dostawą do domu Dęblin , Nieruchomości Dęblin , zakupy z dostawą do domu Dębno , Nieruchomości Dębno, zakupy z dostawą do domu Darłowo , Nieruchomości Darłowo, zakupy z dostawą do domu Dąbrowa Tarnowska , Nieruchomości Dąbrowa Tarnowska, zakupy z dostawą do domu Drawsko Pomorskie , Nieruchomości Drawsko Pomorskie, zakupy z dostawą do domu Dobre Miasto , Nieruchomości Dobre Miasto, zakupy z dostawą do domu Drezdenko , Nieruchomości Drezdenko, zakupy z dostawą do domu Dobczyce , Nieruchomości Dobczyce, zakupy z dostawą do domu Dynów , Nieruchomości Dynów, zakupy z dostawą do domu Działoszyn , Nieruchomości Działoszyn, zakupy z dostawą do domu Dąbrowa Białostocka , Nieruchomości Dąbrowa Białostocka, zakupy z dostawą do domu Dzierzgoń , Nieruchomości Dzierzgoń, zakupy z dostawą do domu Debrzno , Nieruchomości Debrzno, zakupy z dostawą do domu Duszniki-Zdrój , Nieruchomości Duszniki Zdrój, zakupy z dostawą do domu Drzewica , Nieruchomości Drzewica, zakupy z dostawą do domu Dobrodzień , Nieruchomości Dobrodzień, zakupy z dostawą do domu Dobrzyca , Nieruchomości Dobrzyca, zakupy z dostawą do domu Dobiegniew , Nieruchomości Dobiegniew, zakupy z dostawą do domu Daleszyce , Nieruchomości Daleszyce, zakupy z dostawą do domu Drobin , Nieruchomości Drobin, zakupy z dostawą do domu Dziwnów , Nieruchomości Dziwnów, zakupy z dostawą do domu Dobra , Nieruchomości Dobra , zakupy z dostawą do domu Drawno , Nieruchomości Drawno , zakupy z dostawą do domu Dobrzany , Nieruchomości Dobrzany, zakupy z dostawą do domu Dobrzyń nad Wisłą, Nieruchomości Dobrzyń nad Wisłą, zakupy z dostawą do domu Dukla , Nieruchomości Dukla. zakupy z dostawą do domu Dąbie , Nieruchomości Dąbie, zakupy z dostawą do domu Drohiczyn , Nieruchomości Drohiczyn, zakupy z dostawą do domu Dolsk , Nieruchomości Dolsk, zakupy z dostawą do domu Dobra , Nieruchomości Dobra, zakupy z dostawą do domu Działoszyce , Nieruchomości Działoszyce, zakupy z dostawą do domu Elbląg, Nieruchomości Elbląg, zakupy z dostawą do domu Ełk , Nieruchomości Ełk, Zakupy z dostawą do domu Frampol , Nieruchomości Frampol , Zakupy z dostawą do domu Frombork , Nieruchomości Frombork, Zakupy z dostawą do domu Gdańsk, Nieruchomości Gdańsk , Zakupy z dostawą do domu Gdynia, Nieruchomości Gdynia, Zakupy z dostawą do domu Gliwice, Nieruchomości Gliwice, Zakupy z dostawą do domu Gorzów Wielkopolski, Nieruchomości Gorzów WIelkopolski, Zakupy z dostawą do domu Grudziądz, Nieruchomości Grudziądz, Zakupy z dostawą do domu Gniezno, Nieruchomości Gniezno, Zakupy z dostawą do domu Głogów, Nieruchomości Głogów, Zakupy z dostawą do domu Grodzisk Mazowiecki, Nieruchomości Grodzisk Mazowiecki, Zakupy z dostawą do domu Giżycko, Nieruchomości Giżycko, Zakupy z dostawą do domu Gorlice, Nieruchomości Gorlice, zakupy z dostawą do domu Goleniów, Nieruchomości Goleniów, zakupy z dostawą do domu Grajewo, Nieruchomości Grajewo, zakupy z dostawą do domu Gryfino, Nieruchomości Gryfino, zakupy z dostawą do domu Gostyń, Nieruchomości Gostyń, zakupy z dostawą do domu Gostynin, Nieruchomości Gostynin, zakupy z dostawą do domu Garwolin, Nieruchomości Garwolin, zakupy z dostawą do domu Grójec, Nieruchomości Grójec, zakupy z dostawą do domu Gubin, Nieruchomości Gubin, zakupy z dostawą do domu Gryfice, Nieruchomości Gryfice, zakupy z dostawą do domu Grodzisk Wielkopolski, Nieruchomości Grodzisk Wielkopolski, zakupy z dostawą do domu Głowno, Nieruchomości Głowno, zakupy z dostawą do domu Gołdap, Nieruchomości Gołdap, zakupy z dostawą do domu Głuchołazy, Nieruchomości Głuchołazy, zakupy z dostawą do domu Golub-Dobrzyń, Nieruchomości Golub-Dobrzyń , zakupy z dostawą do domu Głubczyce, Nieruchomości Głubczyce, zakupy z dostawą do domu Góra Kalwaria, Nieruchomości Góra Kalwaria, zakupy z dostawą do domu Góra, Nieruchomości Góra, zakupy z dostawą do domu Grodków, Nieruchomości Grodków, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Gniewkowo, Nieruchomości Gniewkowo, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Gniew, Nieruchomości Gniew, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Gogolin, Nieruchomości Gogolin, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Gryfów Śląski, Nieruchomości Gryfów Śląski, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Głogów Małopolski, Nieruchomości Głogów Małopolski, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Głuszyca, Nieruchomości Głuszyca, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Grybów, Nieruchomości Grybów, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Głogówek, Nieruchomości Głogówek, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Golina, Nieruchomości Golina, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Gąbin, Nieruchomości Gąbin, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Górowo Iławeckie, Nieruchomości Górowo Iławeckie, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Gołańcz, Nieruchomości Gołańcz, Zakupy spożywcze online z dostawą do domu Gozdnica, Nieruchomości Gozdnica, zakupy z dostawą do domu Glinojeck, Nieruchomości Glinojeck, zakupy z dostawą do domu Golczewo, Nieruchomości Golczewo, zakupy z dostawą do domu Gorzów Śląski, Nieruchomości Gorzów Śląski, zakupy z dostawą do domu Gościno, Nieruchomości Gościno, zakupy z dostawą do domu Grabów nad Prosną, Nieruchomości Grabów nad Prosną, zakupy z dostawą do domu Goniądz, Nieruchomości Goniądz, zakupy z dostawą do domu Górzno, Nieruchomości Górzno, zakupy z dostawą do domu Hajnówka, Nieruchomości Hajnówka, zakupy z dostawą do domu Hrubieszów, Nieruchomości Hrubieszów, zakupy z dostawą do domu Halinów, Nieruchomości Halinów zakupy z dostawą do domu Hel, Nieruchomości Hel, zakupy z dostawą do domu Inowrocław, Nieruchomości Inowrocław, zakupy z dostawą do domu Iława, Nieruchomości Iława, zakupy z dostawą do domu Imielin, Nieruchomości Imielin, zakupy z dostawą do domu Iłża, Nieruchomości Iłża, zakupy z dostawą do domu Iłowa, Nieruchomości Iłowa, zakupy z dostawą do domu Izbica Kujawska, Nieruchomości Izbica Kujawska, zakupy z dostawą do domu Ińsko, Nieruchomości Ińsko, zakupy z dostawą do domu Iwonicz-Zdrój, Nieruchomości Iwonicz-Zdrój, zakupy z dostawą do domu Jaworzno, Nieruchomości Jaworzno, zakupy z dostawą do domu Jastrzębie-Zdrój, Nieruchomości Jastrzębie- Zdrój, zakupy z dostawą do domu Jelenia Góra, Nieruchomości Jelenia Góra, zakupy z dostawą do domu Jarosław, Nieruchomości Jarosław, zakupy z dostawą do domu Jasło, Nieruchomości Jasło, zakupy z dostawą do domu Jarocin, Nieruchomości Jarocin, zakupy z dostawą do domu Jawor, Nieruchomości Jawor, zakupy z dostawą do domu Józefów, Nieruchomości Józefów, zakupy z dostawą do domu Jelcz-Laskowice, Nieruchomości Jelcz - Laskowice, zakupy z dostawą do domu Jędrzejów, Nieruchomości Jędrzejów, zakupy z dostawą do domu Janów Lubelski, Nieruchomości Janów Lubelski, zakupy z dostawą do domu Janikowo, Nieruchomości Janikowo, zakupy z dostawą do domu Jastrowie, Nieruchomości Jastrowie, zakupy z dostawą do domu Jedlicze, Nieruchomości Jedlicze, zakupy z dostawą do domu Jordanów, Nieruchomości Jordanów, zakupy z dostawą do domu Jaworzyna Śląska, Nieruchomości Jaworzyna Śląska, zakupy z dostawą do domu Jedlina-Zdrój, Nieruchomości Jedlina Zdrój, zakupy z dostawą do domu Jasień, Nieruchomości Jasień, zakupy z dostawą do domu Janowiec Wielkopolski, Nieruchomości Janowiec Wielkopolski, Zakupy z dostawą do domu Jabłonowo Pomorskie , Nieruchomości Jabłonowo Pomorskie, Zakupy z dostawą do domu Jeziorany, Nieruchomości Jeziorany, Zakupy z dostawą do domu Jastarnia, Nieruchomości Jastarnia, Zakupy z dostawą do domu Józefów , Nieruchomości Józefów Zakupy z dostawą do domu Jutrosin, Nieruchomości Jutrosin, Zakupy z dostawą do domu Jedwabne, Nieruchomości Jedwabne, Zakupy z dostawą do domu Jaraczewo, Nieruchomości Jaraczewo, Zakupy z dostawą do domu Józefów nad Wisłą, Nieruchomości Józefów nad Wisłą, Zakupy z dostawą do domu Kraków, Nieruchomości Kraków, Zakupy z dostawą do domu Katowice, Nieruchomości Katowice Zakupy z dostawą do domu Kielce, Nieruchomości Kielce, Zakupy z dostawą do domu Koszalin, Nieruchomości Koszalin, Zakupy z dostawą do domu Kalisz, Nieruchomości Kalisz, Zakupy z dostawą do domu Konin, Nieruchomości Konin, Zakupy z dostawą do domu Kędzierzyn-Koźle, Nieruchomości Kędzierzyn-Koźle, Zakupy z dostawą do domu Krosno, Nieruchomości Krosno, Zakupy z dostawą do domu Kołobrzeg, Nieruchomości Kołobrzeg, Zakupy z dostawą do domu Kutno, Nieruchomości Kutno, Zakupy z dostawą do domu Kwidzyn, Nieruchomości Kwidzyn, Zakupy z dostawą do domu Knurów , Nieruchomości Knurów, Zakupy z dostawą do domu Kraśnik , Nieruchomości Kraśnik, Zakupy z dostawą do domu Krotoszyn, Nieruchomości Krotoszyn, Zakupy z dostawą do domu Kętrzyn, Nieruchomości Kętrzyn, Zakupy z dostawą do domu Kłodzko, Nieruchomości Kłodzko, Zakupy z dostawą do domu Kościan, Nieruchomości Kościan, Zakupy z dostawą do domu Kościerzyna, Nieruchomości Kościerzyna, Zakupy z dostawą do domu Kobyłka, Nieruchomości Kobyłka, Zakupy z dostawą do domu Kluczbork, Nieruchomości Kluczbork, Zakupy z dostawą do domu Koło, Nieruchomości Koło, Zakupy z dostawą do domu Końskie, Nieruchomości Końskie, Zakupy z dostawą do domu Kamienna Góra, Nieruchomości Kamienna Góra, Zakupy z dostawą do domu Krasnystaw, Nieruchomości Krasnystaw, Zakupy z dostawą do domu Kęty, Nieruchomości Kęty, Zakupy z dostawą do domu Konstantynów Łódzki, Nieruchomości Konstantynów Łódzki, Zakupy z dostawą do domu Kostrzyn nad Odrą, Nieruchomości Kostrzyn nad Odrą, Zakupy z dostawą do domu Kozienice, Nieruchomości Kozienice, Zakupy z dostawą do domu Konstancin-Jeziorna, Nieruchomości Konstancin-Jeziorna, Zakupy z dostawą do domu Krapkowice, Nieruchomości Krapkowice, Zakupy z dostawą do domu Kartuzy, Nieruchomości Kartuzy, Zakupy z dostawą do domu Kępno, Nieruchomości Kępno, Zakupy z dostawą do domu Koluszki, Nieruchomości Koluszki, Zakupy z dostawą do domu Kłobuck, Nieruchomości Kłobuck, Zakupy z dostawą do domu Krosno Odrzańskie , Nieruchomości Krosno Odrzańskie, Zakupy z dostawą do domu Koronowo, Nieruchomości Koronowa, Zakupy z dostawą do domu Kowary, Nieruchomości Kowary, Zakupy z dostawą do domu Krynica-Zdrój, Nieruchomości Krynica-Zdrój, zakupy z dostawą do domu Kolno, Nieruchomości Kolno, zakupy z dostawą do domu Krzeszowice, Nieruchomości Krzeszowice, zakupy z dostawą do domu Kudowa-Zdrój, Nieruchomości Kudowa Zdrój, zakupy z dostawą do domu Karczew, Nieruchomości Karczew, zakupy z dostawą do domu Kostrzyn, Nieruchomości Kostrzyn, zakupy z dostawą do domu Kożuchów, Nieruchomości Kożuchów, zakupy z dostawą do domu Kolbuszowa, Nieruchomości Kolbuszowa, zakupy z dostawą do domu Kamień Pomorski, Nieruchomości Kamień Pomorski, zakupy z dostawą do domu Kruszwica, Nieruchomości Kruszwica, zakupy z dostawą do domu Kalety, Nieruchomości Kalety, zakupy z dostawą do domu Kórnik, Nieruchomości Kórnik, zakupy z dostawą do domu Kąty Wrocławskie, Nieruchomości Kąty Wrocławskie, zakupy z dostawą do domu Koźmin Wielkopolski, Nieruchomości Koźmin Wielkopolski, zakupy z dostawą do domu Kłodawa, Nieruchomości Kłodawa, zakupy z dostawą do domu Krzyż Wielkopolski, Nieruchomości Krzyż Wielkopolski, zakupy z dostawą do domu Kietrz, Nieruchomości Kietrz, zakupy z dostawą do domu Koniecpol, Nieruchomości Koniecpol, zakupy z dostawą do domu Karlino, Nieruchomości Karlino, zakupy z dostawą do domu Kazimierza Wielka, Nieruchomości Kazimierza Wielka, zakupy z dostawą do domu Kuźnia Raciborska, Nieruchomości Kuźnia Raciborska, zakupy z dostawą do domu Kcynia, Nieruchomości Kcynia, zakupy z dostawą do domu Karpacz, Nieruchomości Karpacz, zakupy z dostawą do domu Kalwaria Zebrzydowska, Nieruchomości Kalwaria Zebrzydowska, zakupy z dostawą do domu Krzepice, Nieruchomości Krzepice, zakupy z dostawą do domu Kalisz Pomorski, Nieruchomości Kalisz Pomorski, zakupy z dostawą do domu Krośniewice, Nieruchomości Krośniewice zakupy z dostawą do domu Krobia, Nieruchomości Krobia, zakupy z dostawą do domu Korsze, Nieruchomości Korsze, Zakupy z dostawą do domu Kleczew, Nieruchomości Kleczew, Zakupy z dostawą do domu Kowalewo Pomorskie, Nieruchomości Kowalewo Pomorskie, Zakupy z dostawą do domu Kargowa, Nieruchomości Kargowa, Zakupy z dostawą do domu Krajenka, Nieruchomości Krajenka, Zakupy z dostawą do domu Kępice, Nieruchomości Kępice, Zakupy z dostawą do domu Kowal, Nieruchomości Kowal, Zakupy z dostawą do domu Kolonowskie, Nieruchomości Kolonowskie, Zakupy z dostawą do domu Kock, Nieruchomości Kock, Zakupy z dostawą do domu Kobylin, Nieruchomości Kobylin, Zakupy z dostawą do domu Kańczuga, Nieruchomości Kańczuga, Zakupy z dostawą do domu Krasnobród, Nieruchomości Krasnobród, Zakupy z dostawą do domu Kunów, Nieruchomości Kunów, Zakupy z dostawą do domu Kałuszyn, Nieruchomości Kałuszyn, Zakupy z dostawą do domu Kamieńsk, Nieruchomości Kamieńsk, Zakupy z dostawą do domu Knyszyn, Nieruchomości Knyszyn, Zakupy z dostawą do domu Książ Wielkopolski, Nieruchomości Książ Wielkopolski, Zakupy z dostawą do domu Kłecko, Nieruchomości Kłecko, Zakupy z dostawą do domu Kazimierz Dolny, Nieruchomości Kazimierz Dolny, Zakupy z dostawą do domu Koprzywnica, Nieruchomości Koprzywnica, Zakupy z dostawą do domu Koziegłowy, Nieruchomości Koziegłowy, Zakupy z dostawą do domu Krynki, Nieruchomości Krynki, Zakupy z dostawą do domu Kamień Krajeński, Nieruchomości Kamień Krajeński, Zakupy z dostawą do domu Krzanowice, Nieruchomości Krzanowice, Zakupy z dostawą do domu Kisielice, Nieruchomości Kisielice, Zakupy z dostawą do domu Kosów lacki, Nieruchomości Kosów lacki, Zakupy z dostawą do domu Korfantów, Nieruchomości Korfantów, Zakupy z dostawą do domu Krzywiń, Nieruchomości Krzywiń, Zakupy z dostawą do domu Kołaczyce, Nieruchomości kołaczyce, Zakupy z dostawą do domu Krynica Morska, Nieruchomości Krynica Morska, Zakupy z dostawą do domu Kleszczele, Nieruchomości Kleszczele zakupy z dostawą do domu Lublin, Nieruchomości Lublin, zakupy z dostawą do domu Legnica, Nieruchomości Legnica, zakupy z dostawą do domu Lubin, Nieruchomości Lubin, zakupy z dostawą do domu Leszno, Nieruchomości Leszno, zakupy z dostawą do domu Legionowo, Nieruchomości Legionowo, zakupy z dostawą do domu Lębork, Nieruchomości Lębork, zakupy z dostawą do domu Luboń, Nieruchomości Luboń, zakupy z dostawą do domu Lubliniec, Nieruchomości Lubliniec, zakupy z dostawą do domu Lubartów, Nieruchomości Lubartów, zakupy z dostawą do domu Lubań, Nieruchomości Lubań , zakupy z dostawą do domu Libiąż, Nieruchomości Libiąż, zakupy z dostawą do domu Lędziny, Nieruchomości Lędziny, zakupy z dostawą do domu Lidzbark Warmiński, Nieruchomości Lidzbark Warmiński, zakupy z dostawą do domu Limanowa, Nieruchomości Limanowa, zakupy z dostawą do domu Lipno, Nieruchomości Lipno, zakupy z dostawą do domu Lubsko, Nieruchomości Lubsko, zakupy z dostawą do domu Leżajsk, Nieruchomości Leżajsk, zakupy z dostawą do domu Lubaczów, zakupy z dostawą do domu Lubawa, zakupy z dostawą do domu Lwówek Śląski, zakupy z dostawą do domu Lidzbark, zakupy z dostawą do domu Lubawka, zakupy z dostawą do domu Lewin Brzeski, zakupy z dostawą do domu Lądek-Zdrój, zakupy z dostawą do domu Lipsko, zakupy z dostawą do domu Lesko, zakupy z dostawą do domu Leśna, zakupy z dostawą do dom Lipiany, zakupy z dostawą do domu Lubraniec, zakupy z dostawą do domu Lwówek, zakupy z dostawą do domu Leśnica, zakupy z dostawą do domu Lubycza Królewska, zakupy z dostawą do domu Lipsk, zakupy z dostawą do domu Lubniewice, zakupy z dostawą do domu Lubomierz, zakupy z dostawą do domu Lubień Kujawski, zakupy z dostawą do domu Łódź, zakupy z dostawą do domu Łomża, zakupy z dostawą do domu Łuków, zakupy z dostawą do domu Łowicz, zakupy z dostawą do domu Łaziska Górne, zakupy z dostawą do domu Łęczna, zakupy z dostawą do domu Łańcut, zakupy z dostawą do domu Łask, zakupy z dostawą do domu Łomianki, zakupy z dostawą do domu Łapy, zakupy z dostawą do domu Łęczyca, zakupy z dostawą do domu Łobez, zakupy z dostawą do domu Łosice, zakupy z dostawą do domu Łazy, zakupy z dostawą do domu Łochów, zakupy z dostawą do domu Łaskarzew, zakupy z dostawą do domu Łabiszyn, zakupy z dostawą do domu Łeba, zakupy z dostawą do domu Łasin, zakupy z dostawą do domu Łobżenica, zakupy z dostawą do domu Łęknica, zakupy z dostawą do domu Łaszczów, zakupy z dostawą do domu Łagów, zakupy z dostawą do domu Mysłowice, zakupy z dostawą do domu Mielec, zakupy z dostawą do domu Mikołów, zakupy z dostawą do domu Mińsk Mazowiecki, zakupy z dostawą do domu Malbork, zakupy z dostawą do domu Marki, zakupy z dostawą do domu Myszków, zakupy z dostawą do domu Mława, zakupy z dostawą do domu Mrągowo, zakupy z dostawą do domu Myślenice, zakupy z dostawą do domu Międzyrzecz, zakupy z dostawą do domu Międzyrzec Podlaski, zakupy z dostawą do domu Milanówek, zakupy z dostawą do domu Mosina, zakupy z dostawą do domu Morąg, zakupy z dostawą do domu Mogilno, zakupy z dostawą do domu Miechów, zakupy z dostawą do domu Milicz, zakupy z dostawą do domu Myślibórz, zakupy z dostawą do domu Międzychód, zakupy z dostawą do domu Miastko, zakupy z dostawą do domu Mońki, zakupy z dostawą do domu Maków Mazowiecki, zakupy z dostawą do domu Mszana Dolna, zakupy z dostawą do domu Miasteczko Śląskie, zakupy z dostawą do domu Mszczonów, zakupy z dostawą do domu Maków Podhalański, zakupy z dostawą do domu Międzyzdroje, zakupy z dostawą do domu Muszyna, zakupy z dostawą do domu Mrocza, zakupy z dostawą do domu Mieroszów, zakupy z dostawą do domu Mirsk, zakupy z dostawą do domu Mikołajki, zakupy z dostawą do domu Małogoszcz, zakupy z dostawą do domu Mieszkowice, zakupy z dostawą do domu Miłosław, zakupy z dostawą do domu Mrozy, Zakupy z dostawą do domu Małomice, Zakupy z dostawą do domu Myszyniec, Zakupy z dostawą do domu Maszewo, Zakupy z dostawą do domu Miejska Górka, Zakupy z dostawą do domu Mirosławiec, Zakupy z dostawą do domu Michałowo, Zakupy z dostawą do domu Margonin, Zakupy z dostawą do domu Mielno, Zakupy z dostawą do domu Międzylesie, Zakupy z dostawą do domu Miłakowo, Zakupy z dostawą do domu Miłomłyn, Zakupy z dostawą do domu Międzybórz, Zakupy z dostawą do domu Mogielnica, Zakupy z dostawą do domu Mikstat, Zakupy z dostawą do domu Mordy, Zakupy z dostawą do domu Młynary, Zakupy z dostawą do domu Morawica, Zakupy z dostawą do domu Moryń, Zakupy z dostawą do domu Modliborzyce, Zakupy z dostawą do domu Nowy Sącz, Zakupy z dostawą do domu Nysa, Zakupy z dostawą do domu Nowa Sól, Zakupy z dostawą do domu Nowy Targ, Zakupy z dostawą do domu Nowy Dwór Mazowiecki, Zakupy z dostawą do domu Nowa Ruda, zakupy z dostawą do domu Nakło nad Notecią, zakupy z dostawą do domu Nowogard, zakupy z dostawą do domu Namysłów, zakupy z dostawą do domu Nisko, zakupy z dostawą do domu Nowy Tomyśl, zakupy z dostawą do domu Nidzica, zakupy z dostawą do domu Niepołomice, zakupy z dostawą do domu Nowa Dęba, zakupy z dostawą do domu Nowe Miasto Lubawskie, zakupy z dostawą do domu Nowy Dwór Gdański, zakupy z dostawą do domu Nasielsk, zakupy z dostawą do domu Niemodlin, zakupy z dostawą do domu Nowa Sarzyna, zakupy z dostawą do domu Nowe, zakupy z dostawą do domu Nowogród Bobrzański, zakupy z dostawą do domu Nowe Skalmierzyce, zakupy z dostawą do domu Nowy Staw, zakupy z dostawą do domu Nowogrodziec, zakupy z dostawą do domu Nowe Miasto nad Pilicą, zakupy z dostawą do domu Nałęczów, zakupy z dostawą do domu Nekla, zakupy z dostawą do domu Niemcza, zakupy z dostawą do domu Nowe Miasteczko, zakupy z dostawą do domu Nowy Wiśnicz, zakupy z dostawą do domu Nowogród, zakupy z dostawą do domu Narol, zakupy z dostawą do domu Nieszawa, zakupy z dostawą do domu Nowe Brzesko, zakupy z dostawą do domu Nowe Warpno, zakupy z dostawą do domu Olsztyn, zakupy z dostawą do domu Opole, zakupy z dostawą do domu Ostrów Wielkopolski, zakupy z dostawą do domu Ostrowiec Świętokrzyski, zakupy z dostawą do domu Ostrołęka, zakupy z dostawą do domu Otwock, zakupy z dostawą do domu Oświęcim, zakupy z dostawą do domu Oleśnica, zakupy z dostawą do domu Olkusz, zakupy z dostawą do domu Ostróda, zakupy z dostawą do domu Oława, zakupy z dostawą do domu Ostrów Mazowiecka, zakupy z dostawą do domu Opoczno, zakupy z dostawą do domu Orzesze, zakupy z dostawą do domu Ozorków, zakupy z dostawą do domu Oborniki, zakupy z dostawą do domu Olecko, zakupy z dostawą do domu Ostrzeszów, zakupy z dostawą do domu Ożarów Mazowiecki, zakupy z dostawą do domu Opalenica, zakupy z dostawą do domu Olesno, zakupy z dostawą do domu Oborniki Śląskie, zakupy z dostawą do domu Orneta, zakupy z dostawą do domu Ozimek, zakupy z dostawą do domu Opole Lubelskie, zakupy z dostawą do domu Olsztynek, zakupy z dostawą do domu Otmuchów, zakupy z dostawą do domu Opatów, zakupy z dostawą do domu Orzysz, zakupy z dostawą do domu Odolanów, zakupy z dostawą do domu Ożarów, zakupy z dostawą do domu Olszyna, zakupy z dostawą do domu Ogrodzieniec, zakupy z dostawą do domu Ośno Lubuskie, zakupy z dostawą do domu Okonek, zakupy z dostawą do domu Opatówek, zakupy z dostawą do domu Oleszyce, zakupy z dostawą do domu Obrzycko, zakupy z dostawą do domu Osieczna, zakupy z dostawą do domu Ostrów Lubelski, zakupy z dostawą do domu Osiek, zakupy z dostawą do domu Ostroróg, zakupy z dostawą do domu Otyń, zakupy z dostawą do domu Poznań, zakupy z dostawą do domu Płock, zakupy z dostawą do domu PiotrkówTrybunalski, zakupy z dostawą do domu Piła, zakupy z dostawą do domu Pabianice, zakupy z dostawą do domu Pruszków, zakupy z dostawą do domu Przemyśl, zakupy z dostawą do domu Piekary Śląskie, zakupy z dostawą do domu Piaseczno, zakupy z dostawą do domu Puławy, zakupy z dostawą do domu Police, zakupy z dostawą do domu Pruszcz Gdański, zakupy z dostawą do domu Pszczyna, zakupy z dostawą do domu Piastów, zakupy z dostawą do domu Polkowice, zakupy z dostawą do domu Płońsk, Zakupy z dostawą do domu Prudnik, Zakupy z dostawą do domu Pułtusk, Zakupy z dostawą do domu Pisz, Zakupy z dostawą do domu Pyskowice, Zakupy z dostawą do domu Pionki, Zakupy z dostawą do domu Pleszew, Zakupy z dostawą do domu Przasnysz, Zakupy z dostawą do domu Przeworsk, Zakupy z dostawą do domu Pszów, Zakupy z dostawą do domu Pyrzyce, Zakupy z dostawą do domu Pasłęk, Zakupy z dostawą do domu Puck, Zakupy z dostawą do domu Pińczów, Zakupy z dostawą do domu Parczew, Zakupy z dostawą do domu Puszczykowo, Zakupy z dostawą do domu Poniatowa, Zakupy z dostawą do domu Pobiedziska, Zakupy z dostawą do domu Prabuty, Zakupy z dostawą do domu Poręba, Zakupy z dostawą do domu Połaniec, Zakupy z dostawą do domu Połczyn-Zdrój, Zakupy z dostawą do domu Pniewy, Zakupy z dostawą do domu Pelplin, Zakupy z dostawą do domu Praszka, Zakupy z dostawą do domu Paczków, Zakupy z dostawą do domu Poddębice, Zakupy z dostawą do domu Pieszyce, Zakupy z dostawą do domu Pajęczno, Zakupy z dostawą do domu Piława Górna, Zakupy z dostawą do domu Polanica-Zdrój, Zakupy z dostawą do domu Piechowice, Zakupy z dostawą do domu Przemków, Zakupy z dostawą do domu Proszowice, Zakupy z dostawą do domu Piwniczna-Zdrój, Zakupy z dostawą do domu Przysucha, Zakupy z dostawą do domu Pieńsk, Zakupy z dostawą do domu Pakość, Zakupy z dostawą do domu Pilzno, Zakupy z dostawą do domu Pilawa, Zakupy z dostawą do domu Piotrków Kujawski, zakupy z dostawą do domu Płoty, zakupy z dostawą do domu Podkowa Leśna, zakupy z dostawą do domu Pruchnik, zakupy z dostawą do domu Prochowice, zakupy z dostawą do domu Przedbórz, zakupy z dostawą do domu Pyzdry, zakupy z dostawą do domu Polanów, zakupy z dostawą do domu Poniec, zakupy z dostawą do domu Pieniężno, zakupy z dostawą do domu Prószków, zakupy z dostawą do domu Pełczyce, zakupy z dostawą do domu Piaski, zakupy z dostawą do domu Pasym, zakupy z dostawą do domu Prusice, zakupy z dostawą do domu Pogorzela, zakupy z dostawą do domu Pilica, zakupy z dostawą do domu Przecław, zakupy z dostawą do domu Przedecz, zakupy z dostawą do domu Radom, zakupy z dostawą do domu Rzeszów, Zakupy z dostawą do domu Rybnik, Zakupy z dostawą do domu Ruda Śląska, Zakupy z dostawą do domu Racibórz, Zakupy z dostawą do domu Rumia, Zakupy z dostawą do domu Radomsko, Zakupy z dostawą do domu Reda, Zakupy z dostawą do domu Rydułtowy, Zakupy z dostawą do domu Rawicz, Zakupy z dostawą do domu Radlin, Zakupy z dostawą do domu Rawa Mazowiecka, Zakupy z dostawą do domu Radzionków, Zakupy z dostawą do domu Rypin, Zakupy z dostawą do domu Ropczyce, Zakupy z dostawą do domu Radzyń Podlaski, Zakupy z dostawą do domu Radzymin, Zakupy z dostawą do domu Rabka-Zdrój, Zakupy z dostawą do domu Rogoźno, Zakupy z dostawą do domu Ryki, Zakupy z dostawą do domu Rudnik nad Sanem, Zakupy z dostawą do domu Rzepin, Zakupy z dostawą do domu Radziejów, Zakupy z dostawą do domu Radymno, Zakupy z dostawą do domu Reszel, Zakupy z dostawą do domu Ruciane-Nida, Zakupy z dostawą do domu Raciąż, Zakupy z dostawą do domu Rejowiec Fabryczny, Zakupy z dostawą do domu Resko, Zakupy z dostawą do domu Rymanów, zakupy z dostawą do domu Rakoniewice, zakupy z dostawą do domu Rzgów, zakupy z dostawą do domu Radomyśl Wielki, zakupy z dostawą do domu Radoszyce, zakupy z dostawą do domu Recz, zakupy z dostawą do domu Rydzyna, zakupy z dostawą do domu Ryn, zakupy z dostawą do domu Ryglice, zakupy z dostawą do domu Radłów, zakupy z dostawą do domu Różan,zakupy z dostawą do domu Radków, zakupy z dostawą do domu Rychwał, zakupy z dostawą do domu Raszków, zakupy z dostawą do domu Rejowiec, zakupy z dostawą do domu Radzyń Chełmiński, zakupy z dostawą do domu Rajgród zakupy z dostawą do domu Szczecin, zakupy z dostawą do domu Sosnowiec, zakupy z dostawą do domu Słupsk, zakupy z dostawą do domu Siedlce, zakupy z dostawą do domu Suwałki, zakupy z dostawą do domu Stargard, zakupy z dostawą do domu Siemianowice Śląskie, zakupy z dostawą do domu Stalowa Wola, zakupy z dostawą do domu Starachowice, zakupy z dostawą do domu Skierniewice, zakupy z dostawą do domu Starogard Gdański, zakupy z dostawą do domu Skarżysko-Kamienna, zakupy z dostawą do domu Sieradz, zakupy z dostawą do domu Szczecinek, zakupy z dostawą do domu Sanok, zakupy z dostawą do domu Sochaczew, zakupy z dostawą do domu Sopot, zakupy z dostawą do domu Swarzędz, zakupy z dostawą do domu Skawin, zakupy z dostawą do domu Sandomierz, zakupy z dostawą do domu Szczytno, zakupy z dostawą do domu Sulejówek, zakupy z dostawą do domu Sokołów Podlaski, zakupy z dostawą do domu Szamotuły, zakupy z dostawą do domu Sokółka, zakupy z dostawą do domu Sierpc, zakupy z dostawą do domu Strzelce Opolskie, zakupy z dostawą do domu Sulechów, zakupy z dostawą do domu Słubice, zakupy z dostawą do domu Strzegom, zakupy z dostawą do domu Solec Kujawski, zakupy z dostawą do domu Staszów, zakupy z dostawą do domu Siemiatycze, zakupy z dostawą do domu Skoczów, zakupy z dostawą do domu Słupca, zakupy z dostawą do domu Sławno, zakupy z dostawą do domu Strzelin, zakupy z dostawą do domu Szprotawa, zakupy z dostawą do domu Szydłowiec, Zakupy z dostawą do domu Syców, Zakupy z dostawą do domu Sulęcin, Zakupy z dostawą do domu Sztum, Zakupy z dostawą do domu Strzelce Krajeńskie, Zakupy z dostawą do domu Skwierzyna, Zakupy z dostawą do domu Szubin, Zakupy z dostawą do domu Sucha Beskidzka, Zakupy z dostawą do domu Sępólno Krajeńskie, Zakupy z dostawą do domu Stary Sącz, zakupy z dostawą do domu Strzyżów, zakupy z dostawą do domu Suchedniów, zakupy z dostawą do domu Siechnice, zakupy z dostawą do domu Sędziszów Małopolski, zakupy z dostawą do domu Sławków, zakupy z dostawą do domu Skarszewy, zakupy z dostawą do domu Sobótka, zakupy z dostawą do domu Sianów, zakupy z dostawą do domu Sułkowice, zakupy z dostawą do domu Szklarska Poręba, zakupy z dostawą do domu Sędziszów, zakupy z dostawą do domu Sulejów, zakupy z dostawą do domu Sieraków, zakupy z dostawą do domu Stęszew, zakupy z dostawą do domu Szczawnica, zakupy z dostawą do domu Szczyrk, zakupy z dostawą do domu Stronie Śląskie, zakupy z dostawą do domu Stąporków, zakupy z dostawą do domu Strzelno, zakupy z dostawą do domu Szczawno-Zdrój, zakupy z dostawą do domu Siewierz, zakupy z dostawą do domu Susz, zakupy z dostawą do domu Sejny, zakupy z dostawą do domu Szczytna, zakupy z dostawą do domu Szczebrzeszyn, zakupy z dostawą do domu Supraśl, zakupy z dostawą do domu Serock, zakupy z dostawą do domu Skaryszew, zakupy z dostawą do domu Słomniki, zakupy z dostawą do domu Skoki, zakupy z dostawą do domu Sława, zakupy z dostawą do domu Szamocin, zakupy z dostawą do domu Szczucin, zakupy z dostawą do domu Sokołów Małopolski, zakupy z dostawą do domu Skała, zakupy z dostawą do domu Strumień, zakupy z dostawą do domu Szczekociny, zakupy z dostawą do domu Skórcz, zakupy z dostawą do domu Skępe, zakupy z dostawą do domu Sompolno, zakupy z dostawą do domu Stryków, zakupy z dostawą do domu Szczuczyn, zakupy z dostawą do domu Sulmierzyce, zakupy z dostawą do domu Stoczek Łukowski, zakupy z dostawą do domu Stepnica, zakupy z dostawą do domu Stawiski, zakupy z dostawą do domu Suchowola, zakupy z dostawą do domu Szepietowo, zakupy z dostawą do domu Sieniawa, zakupy z dostawą do domu Sanniki, zakupy z dostawą do domu Sępopol, zakupy z dostawą do domu Szadek, zakupy z dostawą do domu Sośnicowice, zakupy z dostawą do domu Stawiszyn, zakupy z dostawą do domu Suchań, zakupy z dostawą do domu Stopnica, zakupy z dostawą do domu Siedliszcze, zakupy z dostawą do domu Skalbmierz, zakupy z dostawą do domu Szlichtyngowa, zakupy z dostawą do domu Suraż, zakupy z dostawą do domu Świdnica, Zakupy z dostawą do domu Świętochłowice, Zakupy z dostawą do domu Świnoujście, Zakupy z dostawą do domu Świdnik, Zakupy z dostawą do domu Śrem,Zakupy z dostawą do domu Świecie, Zakupy z dostawą do domu Środa Wielkopolska, Zakupy z dostawą do domu Świebodzice, Zakupy z dostawą do domu Świebodzin, Zakupy z dostawą do domu Świdwin, Zakupy z dostawą do domu Środa Śląska, Zakupy z dostawą do domu Śmigiel, Zakupy z dostawą do domu Ścinawa, Zakupy z dostawą do domu Świeradów-Zdrój, Zakupy z dostawą do domu Ślesin, Zakupy z dostawą do domu Świątniki Górne, Zakupy z dostawą do domu Świerzawa, Zakupy z dostawą do domu Toruń, Zakupy z dostawą do domu Tychy, Zakupy z dostawą do domu Tarnów, Zakupy z dostawą do domu Tomaszów Mazowiecki, Zakupy z dostawą do domu Tarnowskie Góry, Zakupy z dostawą do domu Tczew, Zakupy z dostawą do domu Tarnobrzeg, Zakupy z dostawą do domu Turek Zakupy z dostawą do domu Trzebinia, Zakupy z dostawą do domu Tomaszów Lubelski, Zakupy z dostawą do domu Trzcianka, Zakupy z dostawą do domu Tuchola, Zakupy z dostawą do domu Trzebnica, Zakupy z dostawą do domu Trzebiatów, Zakupy z dostawą do domu Tłuszcz, Zakupy z dostawą do domu Trzemeszno, Zakupy z dostawą do domu Tuszyn, Zakupy z dostawą do domu Twardogóra, Zakupy z dostawą do domu Tuchów, Zakupy z dostawą do domu Terespol, Zakupy z dostawą do domu Tarczyn, Zakupy z dostawą do domu Tułowice, Zakupy z dostawą do domu Tyczyn, Zakupy z dostawą do domu Toszek, Zakupy z dostawą do domu Tarnogród, Zakupy z dostawą do domu Tuliszków, Zakupy z dostawą do domu Tolkmicko, Zakupy z dostawą do domu Torzym, Zakupy z dostawą do domu Tychowo, Zakupy z dostawą do domu Trzciel, Zakupy z dostawą do domu Trzcińsko-Zdrój, Zakupy z dostawą do domu Tyszowce, Zakupy z dostawą do domu Tykocin, Zakupy z dostawą do domu Tuczno, Zakupy z dostawą do domu Ustroń, Zakupy z dostawą do domu Ustka, Zakupy z dostawą do domu Ustrzyki Dolne, Zakupy z dostawą do domu Ujście, Zakupy z dostawą do domu Uniejów, Zakupy z dostawą do domu Ujazdl, Zakupy z dostawą do domu Urzędów, Zakupy z dostawą do domu Ulanów, Zakupy z dostawą do domu Warszawa, Zakupy z dostawą do domu, Wrocław, Zakupy z dostawą do domu Wałbrzych, Zakupy z dostawą do domu Włocławek, Zakupy z dostawą do domu Wejherowo, Zakupy z dostawą do domu Wodzisław Śląski, Zakupy z dostawą do domu Wołomin, Zakupy z dostawą do domu Września, Zakupy z dostawą do domu Wyszków, Zakupy z dostawą do domu Wągrowiec, Zakupy z dostawą do domu Wałcz, Zakupy z dostawą do domu Wieliczka, Zakupy z dostawą do domu Wieluń, Zakupy z dostawą do domu Wadowice, Zakupy z dostawą do domu Wschowa, Zakupy z dostawą do domu Wąbrzeźno, Zakupy z dostawą do domu Włodawa, Zakupy z dostawą do domu Wolsztyn, Zakupy z dostawą do domu Węgrów, Zakupy z dostawą do domu Wołów, Zakupy z dostawą do domu Warka, Zakupy z dostawą do domu Wasilków, Zakupy z dostawą do domu Węgorzewo, Zakupy z dostawą do domu Wronki, Zakupy z dostawą do domu Wisła, Zakupy z dostawą do domu Włoszczowa, Zakupy z dostawą do domu Władysławowo, Zakupy z dostawą do domu Wysokie Mazowieckie, Zakupy z dostawą do domu Wojkowice, Zakupy z dostawą do domu Wolbrom, Zakupy z dostawą do domu Wieruszów, Zakupy z dostawą do domu Witkowo, Zakupy z dostawą do domu Witnica, Zakupy z dostawą do domu Więcbork, Zakupy z dostawą do domu Wołczyn, Zakupy z dostawą do domu Wieleń, Zakupy z dostawą do domu Wyrzysk, Zakupy z dostawą do domu Wolin, Zakupy z dostawą do domu Woźniki, Zakupy z dostawą do domu Wojcieszów, Zakupy z dostawą do domu Wojnicz, Zakupy z dostawą do domu Warta, Zakupy z dostawą do domu Wilamowice, Zakupy z dostawą do domu Węgliniec, Zakupy z dostawą do domu Węgorzyno, Zakupy z dostawą do domu Wąchock, Zakupy z dostawą do domu Wąsosz, Zakupy z dostawą do domu Wysoka, Zakupy z dostawą do domu Wyszogród, Zakupy z dostawą do domu Wolbórz, Zakupy z dostawą do domu Wiązów, Zakupy z dostawą do domu Wleń, Zakupy z dostawą do domu Wielichowo, Zakupy z dostawą do domu Wyśmierzyce, Zakupy z dostawą do domu Wiślica, Zakupy z dostawą do domu Zabrze, Zakupy z dostawą do domu Zielona Góra, Zakupy z dostawą do domu Zamość, Zakupy z dostawą do domu Zgierz, Zakupy z dostawą do domu Zawiercie, Zakupy z dostawą do domu Zduńska Wola, Zakupy z dostawą do domu Ząbki, Zakupy z dostawą do domu Zgorzelec, Zakupy z dostawą do domu Zakopane, Zakupy z dostawą do domu Zambrów, Zakupy z dostawą do domu Złotów, Zakupy z dostawą do domu Zielonka, Zakupy z dostawą do domu Złotoryja, Zakupy z dostawą do domu Ząbkowice Śląskie, Zakupy z dostawą do domu Złocieniec, Zakupy z dostawą do domu Zdzieszowice, Zakupy z dostawą do domu Ziębice, Zakupy z dostawą do domu Zwoleń, Zakupy z dostawą do domu Zelów, Zakupy z dostawą do domu Zbąszyń, Zakupy z dostawą do domu Zawadzkie, Zakupy z dostawą do domu Zagórz, Zakupy z dostawą do domu Zbąszynek, Zakupy z dostawą do domu Zduny, Zakupy z dostawą do domu Zawidów, Zakupy z dostawą do domu Zator, Zakupy z dostawą do domu Złoczew, Zakupy z dostawą do domu Zakroczym, Zakupy z dostawą do domu Zwierzyniec, Zakupy z dostawą do domu Zaklików, Zakupy z dostawą do domu Zagórów, Zakupy z dostawą do domu Złoty Stok, Zakupy z dostawą do domu Zabłudów, Zakupy z dostawą do domu Zalewo, Zakupy z dostawą do domu Zawichost, Zakupy z dostawą do domu Zakliczyn, Zakupy z dostawą do domu Żory, Zakupy z dostawą do domu Żyrardów, Zakupy z dostawą do domu Żary, Zakupy z dostawą do domu Żywiec, Zakupy z dostawą do domu Żagań, Zakupy z dostawą do domu Żnin, Zakupy z dostawą do domu Żuromin, Zakupy z dostawą do domu Żychlin, Zakupy z dostawą do domu Żarów, Zakupy z dostawą do domu Żukowo, Zakupy z dostawą do domu Żmigród, Zakupy z dostawą do domu Żarki, Zakupy z dostawą do domu Żabno, Zakupy z dostawą do domu Żelechów, Zakupy z dostawą do domu Żerków
  Dbamy o Twoją prywatność

  Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

  Dbamy o Twoją prywatność

  Pliki cookies i pokrewne im technologie umożliwiają poprawne działanie strony i pomagają dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Możemy wykorzystywać pliki cookies własne oraz naszych partnerów w celach analitycznych i marketingowych, również w celu dopasowania treści reklamowych do Twoich preferencji. Możesz zaakceptować wykorzystanie wszystkich tych plików lub dostosować użycie plików do swoich preferencji.

  Zarządzaj cookies

  Niezbędne pliki cookie
  Korzystanie przez nas z niezbędnych plików cookie jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Pliki te są instalowane w szczególności na potrzeby zapamiętywania sesji logowania lub wypełniania formularzy, a także w celach związanych ustawieniem opcji prywatności.
  Analityczne pliki cookie
  Analityczne pliki cookie umożliwiają sprawdzenie liczby wizyt i źródeł ruchu w naszym serwisie. Pomagają nam ustalić, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się po stronie. Dzięki temu możemy badać statystki i poprawiać wydajność naszej witryny. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedziłeś naszą stronę internetową.
  Funkcjonalne pliki cookie
  Funkcjonalne pliki cookie zapamiętują i dostosowują stronę do Twoich wyborów, np. preferencji językowych. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o niezbędnych i funkcjonalnych plikach cookie, jednak spowoduje to, że niektóre części witryny mogą nie działać prawidłowo.
  Reklamowe pliki cookie
  Reklamowe pliki cookie pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do Twoich zainteresowań, nie tylko na naszej witrynie, ale też poza nią. Mogą być instalowane przez partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na podstawie informacji z tych plików cookie i aktywności w innych serwisach jest budowany Twój profil zainteresowań. Reklamowe cookies nie przechowują bezpośrednio Twoich danych osobowych, ale identyfikują Twoją przeglądarkę internetową i sprzęt. Jeśli nie zezwolisz na stosowanie tych plików cookie, dalej będziemy mogli wyświetlać Ci reklamy, jednak nie będą one dopasowane do Twoich preferencji. Zobacz jak Google używa tych danych. Możesz zrezygnować ze wszystkich spersonalizowanych reklam w ustawieniach reklam, lub z wybranych firm na stronie www.aboutads.info.
  Powered by eBiznes.pl